Quick Links

Diploma Equivalency - Turkish

Ön Lisans ve Lisans Denklik Başvurularında İstenilen Belgeler

Aşağıda bulunan formların eksiksiz olarak doldurulması:  

 1.  Lise diplomasının ya da mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı sureti ve fotokopisi,
 1. Yurtdışından alınan  lise  diplomaları  için diplomanın aslı  veya onaylı sureti ve fotokopisi,
 2. Yurtdışındaki   Eğitim   Ateşelikleri   veya   Eğitim   Müşavirliklerinden, yurt  içinde   İl  Milli   Eğitim Müdürlüklerinden alınacak Lise Denklik Belgesinin aslı ve  fotokopisi, (orta öğrenimlerini yurt dışında tamamlayanlar  için  aşağıda   10.  maddede  belirtilen  belgelerin  hiçbiri  aranmaz.) ,
 3. Ön Lisans veya Lisans diplomasının ya da  mezuniyet belgesinin aslı ile  noter  veya yurtdışındaki Dış Temsilciliklerimizce onaylı Türkçe tercümesi ve fotokopisi, 
 4. Önlisans veya lisans öğrenimi süresi içinde alınmış olan  tüm derslerin  notlarını ve  ders  saatlerini  gösteren not  çizelgesi (official transcript) aslı ile noter  veya  yurtdışındaki Büyükelçiliklerimizce onaylı  Türkçe  tercümesi  ve  fotokopisi,
 5. Mezun  olunan  yükseköğretim  kurumuna  başka bir yüksek öğretim kurumundan transfer olunmuş ise  transfer   olunan  yükseköğretim kurumunun transkript aslı ile noter veya yurtdışındaki   Dış Temsilciliklerimizce onaylı  türkçe tercümesi  ve fotokopisi,
 6. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
 7. Diploma  sahibine  ait  pasaport  aslı ve giriş-çıkış tarihlerinin ayrıca işlem gören sayfaların açıkca görüleceği şekilde okunaklı fotokopisi veya  Büyükelçiliklerimizce ya da noterce onaylanmış ve giriş-çıkış tarihlerinin ve işlem gören sayfaların görüleceği şekilde okunaklı pasaport örneği.
 8. KKTC de  bulunan  üniversitelerden  mezun  olanlar  için  KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı   Muhaceret Müdürlüğü  ve  T.C.   Emniyet Genel Müdürlüklerinde   temin   edecekleri   giriş-çıkış  bilgilerini  gösterir  belgeler,
 9. ÖSS Kılavuzunda yer alan ülkelerin  kılavuzda yer alan programlarına ÖSYM tarafından yerleştirilerek mezun olanlar,ve orta öğrenimlerini Türkiye'de tamamlayıp KKTC 'de bulunan üniversiteler  ile 1999 yılından  itibaren  ÖSS Kılavuzunda yer almayan ülkelerde bulunan üniversitelerden yüksek öğrenime başlayarak mezun olanlardan,öğrenime başladıkları yıl itibarıyla ÖSS sonuç belgesi ya da SAT (en az 1000 puan), ACT (en az 21 puan ) , Abitur , Fransız Bakaloryası, GCE A Level  Sertifikası (en az  2 ders ) , Uluslararası Bakalorya (IB) ve matura belgelerinden herhangi birine sahip olanlar için bu belgelerin ibrazı, 
 10. Yabancı uyrukluların denklik belgesine neden ihtiyaç duyduklarını gösterir belge aslı ve fotokopisi,
 11. 26 x 35 cm.  ebatlarında  bir  adet  zarf .
 12. T.C. kimlik numarası.
 13. TOEFL sonuç belgesi ibraz etmesi gereken başvuru sahiplerinin ETS'ye başvurarak kurulumuza Toefl sonucu belgesinin resmi kopyasını gönderilmesini sağlamalarını gerekmektedir.
 14. Bulgaristan Başvuruları İçin Yapılması Gerekenler: Diploma - Transkript ve akademik belge aslı ile diploma - Transkript ve akademik belgenin Bulgaristan'daki herhangi bir yeminli tercüman tarafından tercüme edilmesi ve noter tastikli  olması gereklidir. Yukarıda belirtilen belgelerin Bulgaristan milli eğitim bakanlığı ve Bulgaristan dış işleri bakanlığı, sağlık birimi alanından mezun olanların ayrıca sağlık bakanlığı tarafından imza ve mühür onaylı olması  gerekmektedir.Bu işlemleri yaptıktan sonra başvuru formunda istenilen belgelerin tamamlanması gerekmektedir. 
 15. Yabancı uyruklu olup daha sonra T.C. vatandaşlığına geçen ilgililerin "İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ve il müdürlüklerinden alacakları iki isminde aynı kişiye ait olduğunu kanıtlayan belge ibraz etmeleri gerekmektedir.


Belgeler Tamamlandıktan Sonra Müracaat Yeri
ELDEN:  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Evrak Birimi-BİLKENT/ANKARA
POSTA YOLUYLA: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı  06539-BİLKENT/ANKARA


BİLGİ NOTU

1)  Kurulumuza sunmuş olduğunuz diploma ve transkript asılları denklik işlemlerinin bitiminde formun ön yüzünde belirttiğiniz tercihiniz doğrultusunda elden ya da posta yoluyla tarafınıza iade edilecek olup, diğer belgeler iade edilmeyecektir. Elden alınacak belgeler başvuru sahibinin bizzat kendisine ya da noter veya büyükelçiliklerimizce düzenlenmiş vekaletname ibrazı halinde vekiline teslim edilmektedir. 

2)  Eksik belge ile müracaat halinde herhangi bir işlem yapılmaz ve ilgilinin adresine eksikleri bildiren bir yazı gönderilerek tamamlanması için süre verilir. Kurulumuz bu nedenle postada meydana gelebilecek gecikme ve kaybolmalardan sorumlu değildir.

NOT : DAHA FAZLA BİLGİ EDİNMEK İÇİN TIKLAYIN

www.yok.gov.tr